Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

logo wybory banner

KOMUNIKAT

           Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt  4)  Ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 1996r. nr 132 poz. 622 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości٭ jest uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż  nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

٭właściciel nieruchomości — rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością